o

home > serwis > regulamin usług

regulamin usług
Podpisanie wszelkich umów lub zlecenia na usługi świadczone przez naszą firmę lub przekazanie do nas sprzętu do naprawy oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich naszych warunków, na podstawie których świadczymy usługi naprawy, opieki serwisowej, dzierżawy, "kompleksowej obsługi techn.", sprzedaży podwykonawstwa. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy. . Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.). Jeżeli podczas przyjęcia Klient nie określi usterki może dodatkowo zostać obciążony kosztami wyszukania uszkodzenia. . Po wykonaniu naprawy Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie pisemnej pocztą elektroniczną. . Informacje o aktualnym statusie sprzętu można uzyskać osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania. W przypadku rezygnacji z naprawy bezpośrednio po diagnozie wstępnej, Klient będzie obciążony kosztami testowania lub diagnozy w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy. W przypadku, gdy po wstępnej diagnozie i po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztami dotychczasowego postępowania, oraz części zamówionych lub zakupionych do danej naprawy. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką, przelewem w formie przedpłaty lub za pobraniem (dla sprzętu odsyłanego za pośrednictwem firmy spedycyjnej). Forma płatności ustalana jest przez przedstawiciela serwisu. W przypadku niedotrzymania terminu płatności za usługę przez Zleceniodawcę, niedotrzymania zawartych postanowień przez Zleceniodawcę umowy zawarte na okres określony lub bezterminowe ulegają zakończeniu z winy Zleceniodawcy. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty związane z niedopełnieniem postanowień, warunków umowy lub zlecenia. Na wymienione części i podzespoły Klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję pod warunkiem stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu. . Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej (np. na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności. . Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych. Zlecający zobowiązany jest wykonać kopię bezpieczeństwa. . Zlecający oświadcza, że na oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (komputerze) oraz pozostawione w serwisie celem instalacji posiada wszelkie licencje i jest jego właścicielem. . Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 20% wartości naprawy za każdy rozpoczęty miesiąc. . Sprzęt nieodebrany w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia lub rezygnacji z naprawy przechodzi na własność serwisu z tytułu zwrotu kosztów składowania oraz naprawy. . Za nieuzasadnione wezwanie serwisu (w przypadku dojazdu do klienta na terenie Warszawy) pobierana jest opłata w wysokości 150pln + VAT . Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się zawsze na tej stronie.
Z A P R A S Z A M Y  !!!